Vítejte v obchodě se spotřební elektronikou a malými domácími spotřebiči

Ochrana osobních údajů

Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů

Společnost BVZ COMMERCE, s.r.o., IČ: 256 28 453, se sídlem Vodičkova 682/20, Nové Město, 110 00 Praha (dále jen "správce") tímto informuje své zákazníky (dále jen „subjekty údajů“) o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") a souvisejícími právními předpisy, na základě kterých společnost BVZ COMMERCE jako správce osobních údajů v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nakládá s osobními údaji subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů (manuálně i automatizovaně v elektronické formě) v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, číslo účtu, DIČ a email je nezbytné pro účely řádného splnění kupní smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů.

Osobní údaje jsou u správce uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Osobní údaje o subjektech údajů správce nehodlá poskytnout žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jiným třetím subjektům. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Subjekt údajů má v souladu s Nařízením následující práva:

  • právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů,
  • právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají,
  • právo na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelu zpracování,
  • právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením,
  • právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených Nařízením,
  • právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů v případech stanovených Nařízením,
  • právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jenž poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených Nařízením.

Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů.

Odkaz na registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů - zde